Our Services

What we do

Všeobecné obchodní podmínky

Real Respekt s.r.o.

IČO: 29374294, se sídlem Svratouch 337, 539 42 Svratouch, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 49602 (dále jen „Provozovatel“)

1.) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů webu https://www.realrespekt.cz provozovaného Provozovatelem (dále jen „Web“) vzniklé v souvislosti s prezentací nabídek třetích osob zprostředkujících prodej, koupi či pronájem nemovitostí.

1.2 Součástí Webu je specifické rozhraní (dále jen „Rozhraní“) umožňující jednotlivým uživatelům Webu (dále jen „Uživatelé“) v případě, že mají zájem o produkty nebo služby prezentované na Webu, automatizovaně prostřednictvím Webu předat kontaktní informace Uživatele (dále jen „Předání Kontaktu“), aby tyto údaje mohly být Provozovatelem předány osobám oprávněným zprostředkovat prodej, koupi či pronájem nemovitostí či jiné realitní služby, resp. Služby související s realitami, např. financování (dále jen „Zprostředkovatel“ a „Služby“).

1.3 Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při užívání Webu

a Rozhraní a při poskytování služeb Provozovatele prostřednictvím Webu.

1.4 Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.5 Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2.) SLUŽBA PŘEDÁNÍ KONTAKTU

2.1 Provozovatel prostřednictvím Webu poskytuje službu Předání Kontaktu, v jejímž rámci umožňuje na základě požadavku Uživatele předat kontaktní údaje Uživatele zadané Uživatelem do Webu Zprostředkovatelům za podmínek uvedených dále.

2.2 Provozovatel na Web obvykle umisťuje a prezentuje nabídky služeb jednotlivých Zprostředkovatelů, a to za účelem služby Předání Kontaktu.

2.3 Uživatel vyjadřuje zájem o službu Předání Kontaktu Zprostředkovatelům prostřednictvím vyplnění k tomu určeného elektronického formuláře na Webu.

2.4 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel v rámci služby Předání Kontaktu pouze v obecné rovině zjistí zájem Uživatele o realitní služby a následně předá kontakt Uživatele Zprostředkovatelům, kteří poskytují Služby, a mají k tomu příslušná oprávnění vyžadována právním řádem. Provozovatel za účelem Předání Kontaktu nezjišťuje o Uživatelích jiné údaje než ty o obecném zájmu o službu Zprostředkovatele, kontaktní a identifikační údaje Uživatele.

2.5 Rozhodnutí o ne/uzavření smluvního vztahu mezi Uživatelem a konkrétním Zprostředkovatelem je vždy výhradně na daném Uživateli a Zprostředkovateli.

2.6 Provozovatel služby, které jsou prezentovány na Webu, sám neposkytuje. Veškeré služby jsou poskytovány třetími stranami – příslušnými Zprostředkovateli. Provozovatel zajišťuje výhradně Předání Kontaktu a není Zprostředkovatelem.

2.7 Zájem o Předání Kontaktu Uživatel vyjádří tak, že odešle elektronický formulář dostupný na Webu, ve kterém Uživatel vyplní údaje vyžadované daným formulářem (dále jen „Údaje“). Před odesláním Údajů je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit Údaje vložené do formuláře, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do elektronického formuláře. Uživatel odešle Údaje Provozovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Po odeslání Údajů Provozovateli již Uživatel nemůže měnit ani opravovat Údaje, které vložil do elektronického formuláře. Odeslané Údaje uvedené v elektronickém formuláři jsou Provozovatelem považovány za správné.

2.8 Potvrzením možnosti „Odeslat“ Uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je Uživatel dostatečným způsobem upozorněn před využitím služby Předání Kontaktu a má možnost se s nimi seznámit. Uživatel rovněž odesláním žádosti potvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování svých osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s poskytováním služby Předání Kontaktu; tyto informace jsou dostupné na Webu.

2.9 Po odeslání formuláře s údaji je Uživatel požádán o ověření vložených Údajů prostřednictvím kódu zaslaného na jeho uvedené telefonní číslo. Okamžikem úspěšného ověření Údajů je

uzavřena smlouva o poskytnutí služby Předání Kontaktu mezi Uživatelem a Provozovatelem

(dále jen „Smlouva o Předání Kontaktu“).

2.10 Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby služba Předání Kontaktu byla poskytnuta, resp. bylo

zahájeno její poskytování, před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy o Předání Kontaktu

dle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku.

2.11 Informace o službách a produktech konkrétního Zprostředkovatele jsou v rámci Webu

poskytovány přímo konkrétním Zprostředkovatelem. Provozovatel nenese odpovědnost za

správnost a aktuálnost informací poskytnutých mu Zprostředkovatelem.

3.) UŽÍVÁNÍ WEBU

3.1 Provozovatel provozuje Web bezúplatně, s tím, že Uživateli vůči Provozovateli nevzniknou žádné

náklady na dodání služeb Předání Kontaktu ani jiné dodatečné náklady či platby. Náklady na

přístup k Webu (zejm. náklady internetového připojení) nese v plné výši Uživatel.

3.2 Uživatel bere na vědomí, že Web nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na

nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu

hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.) UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K WEBU

4.1 Web je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném

znění (dále jen „autorský zákon“).

4.2 Provozovatel v rámci služby Předání Kontaktu poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva Web

užít (licenci) v podobě, v jaké je dostupný online v tom kterém konkrétním čase. Licence se

poskytuje jako nevýhradní, na dobu aktuálního využití Webu, výhradně pro účely užití Webu

v souladu s těmito Obchodními podmínkami, a výhradně tomu odpovídajícím způsobem.

Licence se poskytuje pro území České republiky. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci

třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu.

4.3 Uživatelům je licence dle tohoto článku Obchodních podmínek poskytována bezplatně.

4.4 Uživatel není oprávněn do Webu jakýmkoliv způsobem zasahovat nebo jej měnit a spojit jej s jiným dílem, zařadit jej do díla souborného. Uživatel není oprávněn vytvářet jakékoli rozmnoženiny Webu.

4.5 Uživatel bere na vědomí, že Web je poskytován v režimu software as a service, a tedy že neobdrží

žádnou kopii Webu, a Web může užívat pouze využitím dálkového přístupu, a to konkrétními

omezenými způsoby užití dle těchto Obchodních podmínek.

4.6 Podmínky užívání Webu se obdobně použijí i na jiné nehmotné statky zpřístupněné

Provozovatelem v rámci Webu (zejm. grafika apod.).

4.7 Uživatel a Provozovatel tímto vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch

Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit.

5.) UKONČENÍ SMLOUVY O PŘEDÁNÍ KONTAKTU

5.1 Služba Předání Kontaktu je Uživateli poskytována jako jednorázová, a je tedy ukončena

předáním elektronického formuláře se žádostí Uživatele o produkt nebo službu příslušnému

Poskytovateli a/nebo Zprostředkovateli.

5.2 Uživatel má právo se kdykoliv rozhodnout službu Předání Kontaktu již opětovně nevyužít.

Poskytnutím jednorázové služby Předání Kontaktu dochází automaticky k ukončení Smlouvy

Předání Kontaktu.

5.3 Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od Smlouvy o Předání

Kontaktu podle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku, neboť mu byla služba Předání

Kontaktu poskytována s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení od

Smlouvy o Předání Kontaktu (ustanovení § 1837 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku).

5.4 Uplatňování reklamací vůči službám Provozovatele a/nebo nefunkčnosti Webu je možné na emailu info@realrespekt.cz

5.5 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se v dalším řídí příslušnými

obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku).

6.) OSOBNÍ ÚDAJE

6.1 Zpracování osobních údajů uváděných v žádosti Uživatele (elektronickém formuláři na Webu) je

nezbytné pro plnění Smlouvy o Předání Kontaktu.

6.2 Uživatel se může kdykoliv seznámit s informacemi o zpracování svých osobních údajů

Provozovatelem zde: https://www.realrespekt.cz – v zápatí webu.

7.) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Právní vztahy Uživatele a Provozovatele výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami

se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

7.2 Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,

že vztah se řídí českým právem. Případné spory budou s konečnou platností rozhodovány místně

a věcně příslušnými soudy České republiky; tím není dotčena zvláštní příslušnost soudů

v případě spotřebitelů stanovená právními předpisy.

7.3 V případě, že dojde mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Provozovatelem ke vzniku

spotřebitelského sporu ze Smlouvy o Předání Kontaktu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou

dohodou, může Uživatel, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového

sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká

obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2,

webová stránka: www.coi.cz. Lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se

na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení EU

č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line je Evropské spotřebitelské centrum Česká

republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:

http://www.evropskyspotrebitel.cz. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad

pro ochranu osobních údajů.

7.4 Provozovateli může být doručováno na adresu elektronické pošty info@realrespekt.cz nebo na

adresu sídla Provozovatele Účinky doručení nastávají doručením na adresu elektronické pošty či

doručením prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, dle zvoleného způsobu

doručování.

7.5 Smlouva o Předání Kontaktu je uzavírána v českém jazyce. Údaje o vyjádření souhlasu Uživatele

s těmito Obchodními podmínkami při uzavírání Smlouvy o Předání Kontaktu jsou archivovány

Provozovatelem v elektronické formě. Přístup k archivovaným Smlouvám o Předání Kontaktu

má výlučně Provozovatel, resp. jeho sub-dodavatelé.

7.6 Provozovatel není vůči Uživatelům vázán žádným kodexem chování podnikatele ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

7.7 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému

ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není

dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.8 Změny a doplňky Smlouvy o Předání Kontaktu vyžadují písemnou formu.

7.9 Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.

7.10 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2022.

Real respekt s.r.o.

IČ: 293 74 294

Svratouch 337

539 42 Svratouch

Po – Pá 9:00 – 18:00

O firmě

O nás

Historie

Makléři

Kontakt

Nabízené služby

Pronájem

Prodat nemovitost

Koupit nemovitost