Our Services

What we do

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

 

Společnost Real Respekt s.r.o.

IČO: 29374294, se sídlem Svratouch 337, 539 42 Svratouch, společnost zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 49602 (dále jen „Provozovatel“)

jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů uživatele (dále jen „Uživatel“) webu https://www.realrespekt.cz/ (dále jen „Web“), prostřednictvím kterého Provozovatel umožňuje Uživatelům, kteří projeví obecný zájem o zprostředkování koupě nemovitosti, prodeje nemovitosti, pronájmu nemovitosti, finančních či jiných služeb v souvislosti s nemovitostmi (dále jen „Služby“), předat údaj o jejich zájmu a jejich kontaktní údaje subjektům zprostředkovávajícím tyto služby (dále jen „Předání Kontaktu“). Součástí jsou i informace o rozsahu práv Uživatele v souvislosti s tímto zpracováním.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt:
Kontaktní osoba: Ing. Petra Anna Skopalová, petra@realrespekt.cz

 1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?
  1.1 Uzavření smlouvy a její plnění
  Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí služby Předání Kontaktu, přičemž obsahem této služby je zejména jednorázové předání Vašich kontaktních informací a údaje o zájmu třetím stranám, které zprostředkují Služby.
  Primárně tedy zpracováváme osobní údaje Uživatelů – fyzických osob, abychom jim mohli poskytovat naši službu Předání Kontaktu, tedy pro účely uzavření a plnění smlouvy o Předání Kontaktu s Vámi. Za tímto účelem zpracováváme:
  • Vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail),
  • osobní údaje vzniklé automatizovaně v rámci poskytování služby Předání Kontaktu.
  Smlouva o Předání Kontaktu je uzavírána elektronicky prostřednictvím Webu; v souvislosti s tím uchováváme časové razítko jako důkaz o tom, že daný Uživatel udělil souhlas s konkrétním zněním Obchodních podmínek Provozovatele, a tedy že byla uzavřena smlouva o Předání Kontaktu.
  Bez výše uvedených osobních údajů není možné s Vámi uzavřít smlouvu o Předání Kontaktu a tuto službu Vám poskytnout.
  1.2 Oprávněné zájmy
  V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před právními orgány nebo soudy apod. Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování služby Předání Kontaktu jednali v souladu s právními předpisy.
  Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (zejména zjištění, jak je Web využíván, a k jeho zlepšování) sbíráme údaje o využití i chování našich Uživatelů pomocí tzv. logování a trackování činnosti na Webu.
  1.3 Zákon
  Často nám zpracování osobních údajů ukládá i zákon, např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu a po dobu, které dané předpisy přikazují.
  1.4 Zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (obchodních sdělení)
  U Uživatelů, u kterých jsme získali e-mail anebo telefon v souvislosti s našimi službami, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách i produktech. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. V případě, že tyto zprávy vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na kontaktním emailu uvedeném výše.
 2. Od koho osobní údaje dostáváme
  Osobní údaje získáváme v prvé řadě od Vás. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat. Žádné další údaje nad rámec těch, které nám sami za účelem služby Předání Kontaktu poskytnete, si nezjišťujeme.
  Kromě toho zpracováváme údaje, které vzniknou Vaší aktivitou v rámci Webu (logování).
 3. Komu osobní údaje předáváme?
  Pro zpracování osobních údajů Uživatele využíváme následující zpracovatele:
 • Sw Realman s.r.o., IČO: 26227461, Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, společnost zapsaná v OR vedeném KOS v Brně, oddíl C, vložka 38428  poskytovatel CRM systému
  Vaše osobní údaje mohou být předány:
 • spolupracujícím osobám, zejména pak spolupracujícím realitním kancelářím a realitním makléřům;
 • externí advokátní kanceláři;
 • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho
  obchodními partnery;
 • spolupracujícím znalcům vyhotovujícím znalecké posudky;
 • spolupracujícím znalcům vyhotovujícím průkazy energetické náročnosti budov;
 • spolupracujícím finančním poradcům;
  Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 1. Jak osobní údaje zpracováváme?
  Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím Webu, popř. výše uvedenými zpracovateli pro výše stanovené účely.
  Osobní údaje Uživatele mohou být zpracovány i manuálně a mohou při tom vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
  Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste v důsledku užívání Webu neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. V souvislosti s užíváním Webu Vás chráníme i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.
 2. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?
  Osobní údaje uchováme po dobu poskytování služby Předání Kontaktu (tedy po dobu jednorázového předání údajů zprostředkovatelům koupě, prodeje či pronájmu nemovitostí).
  I poté jsme však oprávněni nadále zpracovávat osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné k těmto účelům:
  5.1 Právní předpisy
  Osobní údaje zpracované z titulu zákonných povinností zpracováváme ve lhůtách stanovenými těmito zákony.
  5.2 Oprávněné zájmy
  Osobní údaje zpracováváme rovněž pro ochranu našich oprávněných zájmů, tj. obrana před případnými nároky našich zákazníků, a to i před soudem (např. po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, která může být v České republice až 15 let od vniku relevantní události). V této souvislosti zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje o užívání Webu (obsah
  smlouvy s Vámi, informace o jejím plnění) a informace o logování v rámci Webu. Typicky je tato doba 5 let od ukončení poskytování služby.
  Osobní údaje zpracované dle odst. 5.1 až 5.2 nemůžeme smazat v případě žádosti Uživatele, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.
 3. Jaká máte práva?
  V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.
  Vždy Vás budeme informovat o:
  a) účelu zpracování osobních údajů,
  b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  c) povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
  d) příjemci, případně kategoriích příjemců,
  e) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
  f) veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.
  Mezi Vaše další práva patří:
  a) požádat nás o vysvětlení,
  b) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
  c) požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
  d) podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
  e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
 4. Jak Vaše osobní údaje chráníme
  Vaše údaje chráníme. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení: Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, zálohování, fyzické prostředky ochrany, organizační opatření (školení, dohody o mlčenlivosti).

Real respekt s.r.o.

IČ: 293 74 294

Svratouch 337

539 42 Svratouch

Po – Pá 9:00 – 18:00

O firmě

O nás

Historie

Makléři

Kontakt

Nabízené služby

Pronájem

Prodat nemovitost

Koupit nemovitost